ارغوان
2020
پایان یافته

معمار :

آقای جواهرچی

کارفرما :

ناصر زجاجی

 

 

سادگی، انسجام و نظم به همراه حفظ ارزش‌های هویتی یک آشپزخانه؛ عناصریست که به راحتی در این پلان و جانمایی دیده و لمس می‌شود.