آذرمینا
2019
پایان یافته

معمار :

آقای ابولحسنی

کارفرما :

آقای ابولحسنی

 

 

همه ما می‌دانیم که در طراحی و کانسپت سازی، دو عنصری که نقش به سزایی را ایفا می‌کنند خط و نقطه است. حال، گاهی این خطوط به قدری کوتاه می‌شوند که دورنمایی از نقطه را تداعی می‌کنند و گاهی نقاط آنقدر بزرگ می‌شوند که تصویری از لکه و حجم را به نمایش می‌گذارند. در نهایت، این بازی با خطوط و نقاط است که نگاه و احساس بیننده را به رقص درمی‌آورد.