دروس-1
2019
پایان یافته

معمار :

حسین راحمی‌نژاد

کارفرما :

مهدی محسنی مقدم

 

 

توجه می‌شود كه در این طرح، با وجود استفاده از تکنیك طراحی كانونی و چرخش رنگ‌ها به دور هسته مركزی، به دلیل تجمع خطوط عمودی و افقی در داخل شلف‌های دكوراتیوی كه در دل كابینت‌ها و آیلند قرار داده شده است؛ توجه بیننده بیشتر به سوی آنها جلب می‌شود. در عین حال به لحاظ ظرافت در انتخاب رنگ‌ها با وجود لکه‌های متعدد در طرح نوعی توازن و آرامش نیز كماكان در طرح به چشم می خورد.