زیما
2018
پایان یافته

معمار :

گلسا محمودی و مسعود حاتمی | دفتر دیدا

کارفرما :

گروه نکسا

 

 

آنجا كه اصول هميشگی، عناصر معمول بصری و كليشه‌های جانمایی در هم می‌شكنند؛ تا با نشان‌هايی از بی‌نظمی، پيچيدگی و عدم ايستايی، قواعد بازی را تغيير دهند.