فرهنگ
2018
پایان یافته

معمار :

محمدرضا نیکبخت (گروه معماری زندیگان)

کارفرما :

آقای سرشوق

 

 

از ظن یک طراح، در هر فضایی مکعب‌ها مدام در حرکتند تا در چیدمان درست خود قرار گیرند. خواه این جانمایی، با پیروی از گردش خطوط صورت گیرد و خواه با تداخل معنی‌دار در احجام.