همند
2020
پایان یافته

معمار :

محمد سعادتیان و مهران سعادتیان

کارفرما :

حسین شریعتی

 

 

در اين طرح، پراكندگی چيدمان كابينت ديوارهای دورتادور (هركدام با كاربری متفاوت)، با مركزيت آيلند در نقطه مياني آشپزخانه؛ يكپارچگی و نظم واحدی پيدا كرده اند. همچنين همانطور كه مشاهده مي‌شود، عليرغم ساير آشپزخانه‌ها، در اينجا سينك و گاز به جای كابينت‌های دورتادور، روی آيلند مركزی پيش بينی شده است. با اين كار مركزيت اين آيلند -به عنوان میز كار- دوچندان شده است.